Home Math จำนวนเเละตัวเลข

จำนวนเเละตัวเลข

by prtha112
Math

นิยาม จำนวน เเละ ตัวเลข

จำนวน หมายถึง ปริมาณสิ่งของต่างๆ เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่ามีจำนวเท่าใด
ตัวเลข หมายถึง ตัวเเทน หรือ สัญลักษณ์ในการบอกความหมายของจำนวน

โครงสร้างของระบบจำนวน

จำนวนจริง (Real Number)

ประกอบไปด้วย
1. จำนวนอตรรกยะ(Irrational Number) คือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเเบบจำนวนเต็มได้ เช่น
– ทศนิยมไม่ซำ้เเบบไม่รูปจบ 1.4212…, 23.3314…
– จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ เช่น √ 2
2. จำนวนตรรกยะ(Rational Number) คือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเเบบเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือ ทศนิยมได้

จำนวนตรรกยะ (Rational Number)

จำนวนตรรกยะเป็นจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซำ้ได้ สามารถเเบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1. จำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม เเบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
– เศษส่วน(Fraction)
– ทศนิยมซำ้ (Repeating Decimal)
2. จำนวนเต็ม (Integer/i) เเบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
– จำนวนเต็มลบ ได้เเก่ -1, -2, …
– จำนวนเต็มศูนย์ ได้เเก่ 0
– จำนวนเต็มบวก ได้เเก่ 1, 2, …

Related Posts

Leave a Comment